Ciasto francuskie Smakowite!

Ostat­nio bar­dzo czę­sto korzy­stamy z goto­wego cia­sta fran­cu­skiego. Dla­czego z goto­wego? Bo tak jest wygod­niej. No i takie gotowe cia­sto zawsze się udaje. Wystar­czy wyjąć z opa­ko­wa­nia i gotowe. 

Do goto­wego cia­sta fran­cu­skiego pasuje dosłow­nie wszystko. Słod­kie, słone i kwa­śne dodatki. To dosko­nała baza. A na doda­tek wszystko można przy­go­to­wać dosłow­nie w 20 minut. Na rynku jest spory wybór goto­wych ciast fran­cu­skich. My dokład­nie prze­te­sto­wa­li­śmy jedno. A mianowicie:

Cia­sto fran­cu­skie Smakowite!

 

MICHANIU

Dozna­nia wizu­alne:
Nic szcze­gól­nego. Zwy­kłe opa­ko­wa­nie. Wiel­ko­ścią zbli­żone do rolki folii alu­mi­nio­wej. Cia­sto zapa­ko­wane szczel­nie. Na opa­ko­wa­niu zna­leźć można kilka prze­pi­sów. Cia­sto po wyję­ciu i roz­wi­nię­ciu z opa­ko­wa­nia zacho­wuje kształt i gru­bość. Według infor­ma­cji na opa­ko­wa­niu, jest ono umiesz­czone na papie­rze do pie­cze­nia. Nie testo­wa­li­śmy jed­nak jego przy­dat­no­ści. Papieru ma się rozumieć.

Wycią­gnięte z lodówki i roz­wi­nięte nie klei się do rąk. Można łatwo je for­mo­wać i przy­ci­nać. Pod­czas pie­cze­nia cia­sto ład­nie rośnie. Robi się odpo­wied­nio kru­che. Łapie ładny kolor.

Dozna­nia sma­kowe:
Cia­sto neu­tralne. Nie góruje nad dodat­kami. Dobra pod­stawa dla potraw na cie­ście francuskim.

Skład­niki:
To czego można spo­dzie­wać się po cie­ście. Nie ma żad­nej groź­nej che­mii. Można poku­sić się o stwier­dze­nie, że cia­sto jest z natu­ral­nych skład­ni­ków. No i w skła­dzie jest sól spo­żyw­cza a nie drogowa 😉

Pod­su­mo­wa­nie:
Jak na gotowy pro­dukt to bar­dzo dobre cia­sto. Ide­alna baza dla innych potraw. Nawet w rękach nie­do­świad­czo­nego kucha­rza pozwala przy­go­to­wać coś smacz­nego. Mogę z czy­stym ser­cem polecić.

Ocena:

wygląd: 8/10
smak: 8/10
ogólna: 8/10

bar­dzo poprawne cia­sto francuskie

OLI

Dozna­nia wizu­alne:
Opa­ko­wa­nie nor­malne, cia­sto roz­wał­ko­wane cienko, nawi­nięte na papier. Wyj­ście pro­ste i prak­tyczne. Jedyne do czego można się przy­cze­pić to fakt, że nie wyra­sta tak spek­ta­ku­lar­nie jak to z cukierni. Ale jeśli mam być szczera, to nigdy takiego nie udało mi się kupić. Zawsze surowe cia­sto ze sklepu wyra­stało jakby mniej. Ale na warunki domowe jest to poziom satysfakcjonujący.

Dozna­nia sma­kowe:
Cia­sto sma­kuje i pach­nie cudow­nie. Pyszne, maślane cia­sto fran­cu­skie, które sma­kiem nie ustę­puje pro­fe­sjo­nal­nym wyro­bom cukierniczym.

Pod­su­mo­wa­nie:
Uza­leż­ni­li­śmy się od niego. Jest pyszne bar­dzo prak­tyczne. Ide­alne jeśli mie­wa­cie nie­spo­dzie­wa­nych gości. W 20 minut można wycza­ro­wać z niego wspa­niałe sma­ko­łyki. Cia­sto jest wyso­kiej jako­ści, nie ustę­puje goto­wemu cia­stu fran­cu­skiemu innych pro­du­cen­tów. Dodat­kowo bez szwanku znosi zamra­ża­nie – to ide­alny spo­sób na prze­cho­wa­nie cia­sta na dłuż­szy czas.

Ocena:

wygląd: 8/10
smak: 8/10
ogólna: 8/10

 


INFORMACJE O PRODUKCIE
SIEĆ HANDLOWA: BIEDRONKA
PRODUCENT/IMPORTER: Hen­glein Pol­ska Sp. z o.o. Kato­wice
WAGA: 275 G
CENA: 2,89 ZŁ

 

Cia­sto fran­cu­skie Sma­ko­wite! – skład z opa­ko­wa­nia: (klik­nij aby rozwinąć)
mąka pszenna, tłuszcz roślinny, woda, alko­hol ety­lowy, cukier, sól spo­żyw­cza, regu­la­tor kwa­so­wo­ści: kwas cytrynowy. Komentarze(1)
Zostaw komentarz

Imię (wymagane)

Strona www